Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệptruy Lượt Xem:10416

Thu tuc chot so bao hiem xa hoi BHXH 2018 

Cho toi hoi cong ty toi co lao dong nghi viec va muon tu minh di chot so bhxh. Khong biet nhu vay co duoc khong, thu tuc nhu the nao? Nho cac ban tu van giup toi! Toi cam on nhieu! 


+ Dịch vụ quyết toán thuế ở Hải Dương

+ Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

+ Hồ sơ chốt sổ bhxh 2019Tu van bao hiem xa hoi: 
Cam on ban da gui cau hoi den Tong dai tu van. Voi truong hop cua ban; chung toi xin tra loi cho ban nhu sau: 
Thu nhat, ve trach nhiem chot so bao hiem xa hoi 

Thu tuc chot so bao hiem xa hoi BHXH 2018


Can cu Dieu 47 Bo luat lao dong 2012 thi, khi cham dut hop dong lao dong, nguoi su dung co nghia vu: 
Nguoi su dung lao dong co trach nhiem hoan thanh thu tuc xac nhan va tra lai so bao hiem xa hoi va nhung giay to khac ma nguoi su dung lao dong da giu lai cua nguoi lao dong”. 


Dong thoi, can cu theo khoan 5 Dieu 21 Luat bao hiem xa hoi 2014 quy dinh ve trach nhiem cua nguoi su dung lao dong thi: 
Phoi hop voi co quan bao hiem xa hoi tra so bao hiem xa hoi cho nguoi lao dong, xac nhan thoi gian dong bao hiem xa hoi khi nguoi lao dong cham dut hop dong lao dong, hop dong lam viec hoac thoi viec theo quy dinh cua phap luat”. 
Nhu vay, trach nhiem chot so bao hiem xa hoi thuoc ve nguoi su dung lao dong. Nguoi lao dong khong the tu di chot so duoc.

Thu hai, ve thu tuc chot so bao hiem xa hoi 


Buoc 1: Thu tuc bao giam lao dong 
Ban co the can cu theo Phieu giao nhan ho so 600a quy dinh ve ho so trong truong hop bao giam lao dong dong BHXH, BHYT. Theo do, ben cong ty ban can chuan bi ho so gom nhung giay to sau: 
+) Danh sach lao dong tham gia BHXH, BHYT (Mau D02-TS); 
+) Bang ke thong tin (Mau D01-TS) (neu co). 


Buoc 2: Chot so cho nguoi lao dong 
Can cu Phieu giao nhan ho so 620/…/SO ap dung tu ngay 10/10/2017 thi ho so bao gom: 
So BHXH hoac so BHXH va cac trang to roi hoac to bia so BHXH va cac trang to roi (ban chinh); 
– To khai tham gia, dieu chinh thong tin BHXH, BHYT (mau TK1-TS, 01 ban/nguoi)Ket luan:
– Nguoi lao dong khong the tu chot so. Trach nhiem nay thuoc ve phia cong ty; 
– Ban thuc hien chot so cho nguoi lao dong theo thu tuc neu tren. 

Tren day la quy dinh cua phap luat ve thu tuc chot so bao hiem xa hoi. Moi thac mac xin vui long lien he Tong dai tu van truc tuyen 24/7: 0972 868 960 de duoc truc tiep tu van, giai dap.

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào