Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệptruy Lượt Xem:10125

Tai san co dinh chua su dung co duoc trich khau hao khong? 

Tai san co dinh chua su dung co duoc trich khau hao khong? – Tai san co dinh moi mua ve chua su dung co duoc trich khau hao khong? Can cu theo Thong tu so 45/2018/TT-BTC huong dan tinh hao mon, khau hao tai san co dinh quy dinh cac truong hop khong phai tinh hao mon, khau hao tai san co dinh nhu sau 
 
Dieu 12, Khoan 3: Cac loai tai san co dinh sau day khong phai tinh hao mon, khau hao: 
 
a) Tai san co dinh la quyen su dung dat doi voi cac truong hop phai xac dinh gia tri quyen su dung dat de tinh vao gia tri tai san quy dinh tai Dieu 100 Nghi dinh so 151/2017/ND-CP. 
 
 
khau-hao-tscd.png
 
b) Tai san co dinh dac thu quy dinh tai Dieu 5 Thong tu 45/2018/TT-BTC, tru tai san co dinh la thuong hieu cua don vi su nghiep cong lap su dung vao hoat dong lien doanh, lien ket ma khong hinh thanh phap nhan moi theo quy dinh tai diem c khoan 2 Dieu nay. 
c) Tai san co dinh dang thue su dung. 
d) Tai san co dinh bao quan ho, giu ho, cat giu ho Nha nuoc. 
d) Tai san co dinh da tinh du hao mon hoac da khau hao het gia tri nhung van con su dung duoc. 
e) Cac tai san co dinh chua tinh het hao mon hoac chua khau hao het gia tri nhung da hong khong tiep tuc su dung duoc. 
 
→ Nhu vay, theo quy dinh nhu tren thi tai san co dinh moi mua ve chua su dung khong co quy dinh khong duoc trich khau hao. 
 
+ Chac chan thu duoc loi ich kinh te trong tuong lai tu viec su dung tai san do 
+ Co thoi gian su dung tu 1 nam tro len 
+ Nguyen gia tai san phai duoc xac dinh mot cach tin cay va co gia tri tu 30 trieu dong tro len.
 
Chúc bạn thành công !
Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn