Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệptruy Lượt Xem:10107

Quy dinh ve ky tinh thue voi ca nhan cu tru 

Ky tinh thue voi ca nhan cu tru duoc quy dinh chi tiet tai TT111/2013/TT-BTC. Quy dinh cu the ve truong hop nay nhu the nao, can luu y gi ve ky tinh thue cua ca nhan to chuc. Cac ban theo doi bai viet nghiep vu chi tiet do ke toan truong tai trung tam ha noi trinh bay tai day nhe. 
Huong dan chi tiet ve ky tinh thue do Bo Tai chinh ban hanh nhu sau. 
Theo huong dan tai dieu 6 cua phap luat quy dinh tai TT11/2013/TT-BTC thi ky tinh thue voi ca nhan cu tru va ca nhan khong cu tru ap dung nhu sau: 
 
Quy dinh ve ky tinh thue voi ca nhan cu tru
 
I. Quy dinh ve ky tinh thue tai voi ca nhan cu tru 
a) Ky tinh thue theo nam ap dung doi voi thu nhap tu kinh doanh; thu nhap tu tien luong, tien cong cua nguoi lao dong 
b) Ky tinh thue theo duoc chia theo tung lan phat sinh thu nhap ap dung doi voi thu nhap tu dau tu von; thu nhap tu chuyen nhuong von, tru thu nhap tu chuyen nhuong chung khoan; thu nhap tu chuyen nhuong bat dong san; thu nhap tu trung thuong; thu nhap tu ban quyen; cac loai thu nhap do nhuong quyen thuong mai va thu nhap tu ke thua hay thu nhap co duoc tu qua tang. 
c)Luu y ve ky tinh thue duoc ap dung theo tung lan chuyen nhuong hoac ap dung theo nam voi thu nhap tu chuyen nhuong chung khoan. Neu ca nhan tinh thue theo nam voi tung lan chuyen nhuong hoac ap dung tu chuyen nhuong chung khoan. 
Trong truong hop nay thi ca nhan cu tru ap dung voi ky tinh thue phai dang ky tu dau nam voi co quan thue. 
II. Ap dung ky tinh thue voi ca nhan khong cu tru 
Luu y ve truong hop ky tinh thue voi ca nhan khong cu tru se duoc tinh theo tung lan co phat sinh thu nhap voi nhung khoan thu nhap co chiu thue. 
Da duoc quy dinh chi tie tai muc VI, Phan A, Thong tu so 84/2008/TT-BTC qui dinh ve ky tinh thue
Chi tiet voi ca nhan cu tru 
1.1. Neu co ky tinh thue theo nam: tinh voi nguoi lao dong co thu nhap tu kinh doanh va thu nhap khac tu tien cong, tien luong. 
Neu trong nam duong lich, ca nhan cu tru co mat o Viet Nam trong thoi gian tu 183 ngay tro len thi nam tinh thue duoc tinh theo nam duong lich. 
Truong hop nay trong nam duong lich, ca nhan co mat o Viet Nam duoi 183 ngay, tinh trong 12 thang lien tuc tu ngay ke tu ngay dau tien co mat tai Viet Nam la tu 183 ngay tro len thi nam tinh thue dau tien duoc xac dinh la 12 thang lien tuc ke tu ngay dau tien co mat tai Viet Nam. Xang nam thu 02 se tinh thue theo nam duong lich. 
Vi du: Ba A co quoc tich tai Thuy Diem den Viet Nam tu ngay 15/5/2015. Trong nam 2015, Thoi gian ba A co mat tai Viet Nam tong cong 140 ngay, trong nam 2016 tinh den thoi diem thoi diem hien tai co mat o Viet Nam tren 43 ngay. Nhu vay, nam tinh thue cua Ba A duoc tinh tu ngay 15/5/2015 den het ngay 14/5/2016. Nam tinh thue thu hai duoc xac dinh tu ngay 01/01/2016 ap dung den het ngay 31/12/2016. 
1.2.Luu y ve ky tinh thue ap dung theo tung lan ca nhan phat sinh thu nhap phat sinh tu cac nguon: dau tu von; tu chuyen nhuong von; thu nhap tu chuyen nhuong bat dong san; trung thuong; tu ban quyen; tu nhuong quyen thuong mai; thua ke; cac khoan thu nhap tu qua tang. Hoc ke toan thue 
1.3. Luu y ve ky tinh thue ap dung voi tung lan chuyen nhuong theo nam ap dung voi thu nhap tu chuyen nhuong chung khoan . Truong hop ca nhan cu tru ap dung ky tinh thue theo nam thi phai dang ky tu dau nam voi co quan thue. Truong hop ap dung voi ca nhan khong cu tru 
Luu y ve ky tinh thue voi ca nhan khong cu tru duoc tinh theo tung lan phat sinh thu nhap voi thu nhap chiu thue. Trong truong hop ca nhan kinh doanh khong co cu tru theo dia diem kinh doanh co co dinh theo cua hang va quay hang thi ky tinh thue se duoc ap dung voi ca nhan cu tru co thu nhap tu kinh doanh. 
Tren day la toan bo nhung quy dinh can biet ve ky tinh thue theo quy dinh.
Ban doc quan tam tham khao them bai viet:Thu tuc quyet toan thue khi sap nhap doanh nghiep
Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn