Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp


Nghiệp vụ quyết toán thuế
Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hồ sơ và thủ tục quyết toán thuế TNDN 2019
Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Online

Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Online

Thu tuc dang ky nguoi phu thuoc giam tru gia canh qua mang duoc quy dinh tai thong tu 111/2013/TT-BTC, Thong tu 92/2015/TT-BTC, Thong tu 95/2016/TT-BTC
Bang luong co so nam 2019

Bang luong co so nam 2019

Mot trong nhung noi dung quan trong cua Nghi quyet nay la giao Chinh phu thuc hien dieu chinh muc luong co so tu 1,39 trieu dong/thang hien nay (theo Nghi dinh 72/2018/ND-CP) len 1,49 trieu dong/thang, ke tu thoi diem 01/07/2019.
Huong dan uy quyen nhan BHXH mot lan

Huong dan uy quyen nhan BHXH mot lan

Nhu vay, nguoi lao dong co quyen tu minh truc tiep nop ho so nhan BHXH mot lan hoac nho nguoi khac. Khi uy quyen phai co giay uy quyen theo mau so 13-HSB hoac hop dong uy quyen co cong chung cua Van phong cong chung.
7 truong hop khong duoc uy quyen quyet toan thue TNCN

7 truong hop khong duoc uy quyen quyet toan thue TNCN

Theo huong dan moi nhat cua Cuc Thue TP.Ha Noi, nguoi lao dong khong duoc uy quyen quyet toan thue thu nhap ca nhan trong 7 truong hop, gom: chua dang ky ma so thue ca nhan; Co thu nhap tu tien luong, tien cong ky hop dong lao dong tu 03 thang tro len tai nhieu doanh nghiep…
Mau bang cham cong 2019

Mau bang cham cong 2019

Duoi day bai viet chia se cac mau bang cham cong moi nhat 2019, cac ban co the tai ve va in ra su dung truc tiep tren giay hoac cac ban co the su dung truc tiep tren file Excel de cham cong mot cach nhanh chong nhat.
Bien ban ban giao tai san 2019

Bien ban ban giao tai san 2019

Bien ban ban giao tai san la bien ban duoc lap sau khi hai ben da thoa thuan viec chuyen giao tai san cua minh. Bien ban ban giao giup ben giao va ben nhan co rang buoc ro rang, thong tin tai san ban giao cu the, neu co sai sot se biet ai la nguoi phai chiu trach nhiem.
Mau bien ban ban giao 2019

Mau bien ban ban giao 2019

Co rat nhieu truong hop cac ban can su dung den bien ban ban giao, vi du nhu khi cac ban can ban giao tai san, nha dat, mat bang xay dung, ban giao cong viec, thiet bi, cong cu... Bien ban ban giao giup ben giao va ben nhan co mot su rang buoc, moi ben deu phai co cac trach nhiem cua rieng minh va can phai tuan thu.
Dinh khoan thue Gia tri gia tang duoc khau tru-Tai khoan 133

Dinh khoan thue Gia tri gia tang duoc khau tru-Tai khoan 133

Tai khoan nay dung de phan anh so thue GTGT dau vao duoc khau tru, da khau tru va con duoc khau tru cua doanh nghiep. Thue GTGT dau vao duoc khau tru la thue GTGT cua hang hoa, dich vu dung cho san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu chiu thue GTGT.
Quy dinh ve ky tinh thue voi ca nhan cu tru

Quy dinh ve ky tinh thue voi ca nhan cu tru

Ky tinh thue voi ca nhan cu tru duoc quy dinh chi tiet tai TT111/2013/TT-BTC. Quy dinh cu the ve truong hop nay nhu the nao, can luu y gi ve ky tinh thue cua ca nhan to chuc. Cac ban theo doi bai viet nghiep vu chi tiet do ke toan truong tai trung tam ha noi trinh bay tai day nhe.
Tai san co dinh chua su dung co duoc trich khau hao khong?

Tai san co dinh chua su dung co duoc trich khau hao khong?

Tai san co dinh chua su dung co duoc trich khau hao khong? – Tai san co dinh moi mua ve chua su dung co duoc trich khau hao khong? Can cu theo Thong tu so 45/2018/TT-BTC huong dan tinh hao mon, khau hao tai san co dinh quy dinh
Ho so chuan bi quyet toan thue gom nhung gi?

Ho so chuan bi quyet toan thue gom nhung gi?

Ho so chuan bi quyet toan thue gom nhung gi? Ke toan can chuan bi: so sach, bang ke mua vao – ban ra, bao cao quyet toan, hoa don, hop dong, bang luong,… nhu the nao trong ky quyet toan sap toi. Cung tim hieu bai chia se trong bai viet duoi day nhe.

0982.686.028