Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệptruy Lượt Xem:10080

Huong dan uy quyen nhan BHXH mot lan 

Khong it nguoi lao dong co nhu cau linh bao hiem xa hoi (BHXH) mot lan, tuy nhien, co mot so truong hop khong tu minh nhan BHXH mot lan duoc, khi do co the uy quyen cho nguoi than nhan thay duoc khong? 

Duoc uy quyen nhan BHXH mot lan 

Theo khoan 6 Dieu 18 Luat Bao hiem xa hoi 2014, nguoi lao dong duoc uy quyen cho nguoi khac nhan luong huu, tro cap bao hiem xa hoi. 
Dong thoi, khoan 4 Dieu 3 Quyet dinh 636/QD-BHXH ve nhan BHXH mot lan neu ro: 
 
Nguoi lao dong bao luu thoi gian dong BHXH, nguoi tham gia BHXH tu nguyen, nguoi cho du tuoi de huong luong huu, tro cap hang thang, nguoi de nghi huong tro cap tai nan lao dong, benh nghe nghiep do thuong tat, benh tat tai phat va than nhan nguoi lao dong neu tren co the truc tiep hoac gian tiep nop ho so cho co quan BHXH.
 
 
Khi nhan ket qua giai quyet thi phai truc tiep nhan, truong hop khong den nhan truc tiep thi phai co giay uy quyen theo mãu so 13-HSB hoac hop dong uy quyen theo quy dinh cua phap luat cho nguoi dai dien hop phap cua minh nhạn két quả giải quyét huong BHXH. 
Nhu vay, nguoi lao dong co quyen tu minh truc tiep nop ho so nhan BHXH mot lan hoac nho nguoi khac. Khi uy quyen phai co giay uy quyen theo mau so 13-HSB hoac hop dong uy quyen co cong chung cua Van phong cong chung. 

Thu tuc huong BHXH mot lan khi uy quyen 

Ve ho so, nguoi lao dong uy quyen cho nguoi khac nhan BHXH mot lan can chuan bi giay to theo quy dinh tai Dieu 20 Quyet dinh 636/QD-BHXH nhu sau: 
- So bao hiem xa hoi; 
- Don de nghi huong bao hiem xa hoi mot lan (mau so 14-HSB); 
- Giay uy quyen theo mau so 13-HSB hoac Hop dong uy quyen co cong chung; 
- Chung minh nhan dan va So ho khau cua nguoi duoc uy quyen (ban sao co chung thuc); 
- Chung minh nhan dan cua nguoi lao dong huong BHXH mot lan (ban chinh). 
 
Ho so duoc nop tai: Co quan BHXH cap huyen hoac cap tinh noi cu tru (trong truong hop co quan BHXH cap tinh duoc phan cap giai quyet huong bao hiem xa hoi mot lan). 
 
Trong thoi han 10 ngay, ke tu ngay nhan du ho so, co quan BHXH co trach nhiem giai quyet va to chuc chi tra tien BHXH mot lan cho nguoi lao dong; truong hop khong giai quyet thi phai tra loi bang van ban va neu ro ly do.
 
 
Chúc bạn thành công !
Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn