Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệptruy Lượt Xem:10122

Dinh khoan thue Gia tri gia tang duoc khau tru-Tai khoan 133 

Tai khoan nay dung de phan anh so thue GTGT dau vao duoc khau tru, da khau tru va con duoc khau tru cua doanh nghiep. 
Thue GTGT dau vao duoc khau tru la thue GTGT cua hang hoa, dich vu dung cho san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu chiu thue GTGT. 
Thue GTGT dau vao bang (=) Tong so thue GTGT ghi tren Hoa don GTGT mua hang hoa, dich vu (bao gom ca tai san co dinh) dung cho san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu chiu thue GTGT, so thue GTGT ghi tren chung tu nop thue cua hang hoa nhap khau, hoac chung tu nop thue GTGT thay cho phia nuoc ngoai theo quy dinh cua Bo Tai chinh ap dung doi voi cac to chuc, ca nhan nuoc ngoai co hoat dong kinh doanh tai Viet Nam khong thuoc cac hinh thuc dau tu theo Luat Dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam. 

Ket cau cua tai khoan 133-thue GTGT duoc khau tru 

Ben no: 
So thue GTGT dau vao duoc khau tru. 
Ben Co: 
- So thue GTGT dau vao da khau tru; 
- Ket chuyen so thue GTGT dau vao khong duoc khau tru 
- Thue GTGT dau vao cua hang hoa mua vao nhung da tra lai, duoc giam gia; 
- So thue GTGT dau vao da duoc hoan lai. 
 
Dinh khoan thue Gia tri gia tang duoc khau tru-Tai khoan 133
 
So du ben No: 
So thue GTGT dau vao con duoc khau tru, so thue GTGT dau vao duoc hoan lai nhung NSNN chua hoan tra. 
Tai khoan 133 - Thue GTGT duoc khau tru, co 2 tai khoan cap 2: 
- Tai khoan 1331 - Thue GTGT duoc khau tru cua hang hoa, dich vu: Phan anh thue GTGT dau vao duoc khau tru cua vat tu, hang hoa, dich vu mua ngoai dung vao san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu thuoc doi tuong chiu thue GTGT tinh theo phuong phap khau tru thue. 
- Tai khoan 1332 - Thue GTGT duoc khau tru cua tai san co dinh: Phan anh thue GTGT dau vao cua qua trinh dau tu, mua sam tai san co dinh dung vao hoat dong san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu thuoc doi tuong chiu thue GTGT tinh theo phuong phap khau tru thue cua qua trinh mua sam bat dong san dau tu. 
 
Phuong phap hach toan ke toan mot so nghiep vu kinh te lien quan den tai khoan 133 
 
1. Khi mua vat tu, hang hoa, TSCD dung vao hoat dong san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu thuoc doi tuong chiu thue GTGT tinh theo phuong phap khau tru, mua bat dong san dau tu thuoc doi tuong chiu thue GTGT tinh theo phuong phap khau tru, ke toan phan anh gia tri vat tu, hang hoa nhap kho, chi phi thu mua, van chuyen, boc xep, thue kho bai,. . . tu noi mua ve den noi doanh nghiep theo gia thuc te bao gom gia mua chua co thue GTGT dau vao va phan anh thue GTGT duoc khau tru, ghi: 
No TK 152 - Nguyen lieu, vat lieu 
No TK 153 - Cong cu, dung cu 
No TK 156 - Hang hoa 
No TK 211 - TSCD huu hinh 
No TK 213 - TSCD vo hinh 
No TK 217 - Bat dong san dau tu 
No TK 611 - Mua hang 
No TK 133 - Thue GTGT duoc khau tru (1331, 1332) 
Co cac TK 111, 112, 331,. . . (Tong gia thanh toan). 
 
2. Khi mua vat tu, hang hoa, cong cu, dich vu dung ngay vao san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu, sua chua TSCD, dau tu XDCB thuoc doi tuong chiu thue GTGT tinh theo phuong phap khau tru, ke toan phan anh gia tri vat tu, hang hoa, dich vu tinh vao chi phi theo gia mua chua co thue GTGT, va phan anh thue GTGT dau vao, ghi: 
No cac TK 621, 623, 627, 641, 642, 241, 142, 242,. . . (Gia mua chua co thue GTGT) 
No TK 133 - Thue GTGT duoc khau tru (1331) 
Co TK 111, 112, 331,. . . (Tong gia thanh toan). 
 
3. Khi mua hang hoa giao ban ngay (Thuoc doi tuong chiu thue GTGT tinh theo phuong phap khau tru thue va doanh nghiep nop thue GTGT theo phuong phap khau tru) cho khach hang (Khong qua nhap kho), ghi: 
No TK 632 - Gia von hang ban (Gia mua chua co thue GTGT) 
No TK 133 - Thue GTGT duoc khau tru (1331) 
Co cac TK 111, 112, 331,. . . (Tong gia thanh toan) 
 
4. Khi nhap khau vat tu, hang hoa, TSCD, ke toan phan anh gia tri vat tu, hang hoa, TSCD nhap khau bao gom tong so tien phai thanh toan cho nguoi ban (Theo ty gia giao dich thuc te, hoac ty gia giao dich binh quan tren thi truong ngoai te lien ngan hang do Ngan hang Nha nuoc Viet Nam cong bo tai thoi diem phat sinh nghiep vu kinh te), thue nhap khau va thue tieu thu dac biet phai nop (neu co), chi phi van chuyen, ghi: 
No TK 152 - Nguyen lieu, vat lieu (Gia chua co thue GTGT hang nhap khau) 
No TK 156 - Hang hoa (Gia chua co thue GTGT hang nhap khau) 
No TK 211 - TSCD huu hinh (Gia chua co thue GTGT hang nhap khau) 
Co TK 333 - Thue va cac khoan phai nop Nha nuoc (3332, 3333) 
Co TK 111, 112, 331,. . . 
 
Rieng doi voi thue GTGT hang nhap khau phan anh nhu sau: 
- Neu hang hoa nhap khau dung vao hoat dong san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu thuoc doi tuong chiu thue GTGT tinh theo phuong phap khau tru thi thue GTGT cua hang nhap khau se duoc khau tru, ghi: 
No TK 133 - Thue GTGT duoc khau tru (1331, 1332) 
Co TK 333 - Thue va cac khoan phai nop Nha nuoc (33312). 
 
- Neu hang hoa nhap khau dung vao hoat dong san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu khong thuoc doi tuong chiu thue GTGT hoac chiu thue GTGT theo phuong phap truc tiep, hoac dung vao hoat dong su nghiep, du an, hoat dong van hoa, phuc loi. . . duoc trang trai bang nguon kinh phi su nghiep, du an hoac quy khen thuong, phuc loi thi thue GTGT phai nop cua hang nhap khau duoc tinh vao gia tri vat tu, hang hoa, TSCD mua vao, ghi: 
No TK 152 - Nguyen lieu, vat lieu (Gia co thue GTGT va thue nhap khau) 
No TK 156 - Hang hoa (Gia co thue GTGT va thue nhap khau) 
No TK 211 - TSCD huu hinh (Gia co thue GTGT va thue nhap khau) 
Co TK 333 - Thue va cac khoan phai nop Nha nuoc (33312). 
 
5. Truong hop hang da mua va da tra lai hoac hang da mua duoc giam gia do kem, mat pham chat thuoc doi tuong chiu thue GTGT theo phuong phap khau tru thue, can cu vao chung tu xuat hang tra lai cho ben ban va cac chung tu lien quan, ke toan phan anh gia tri hang da mua va da tra lai cho nguoi ban hoac hang da mua duoc giam gia, thue GTGT dau vao khong duoc khau tru ghi: 
No TK 111, 112, 331 (Tong gia thanh toan) 
Co TK 133 - Thue GTGT duoc khau tru (Thue GTGT dau vao cua hang mua tra lai hoac duoc giam gia) 
Co cac TK 152, 153, 156, 211,. . . (Gia mua chua co thue GTGT). 
 
6. Doi voi vat tu, hang hoa, dich vu, TSCD mua ve dung dong thoi cho san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu thuoc doi tuong chiu thue va khong chiu thue GTGT nhung doanh nghiep khong hach toan rieng duoc thue GTGT dau vao duoc khau tru: 
 
6.1 Khi mua vat tu, hang hoa, TSCD, ghi: 
No TK cac 152, 153, 156, 211, 213 (Gia mua chua co thue GTGT) 
No TK 133 - Thue GTGT duoc khau tru (Thue GTGT dau vao) 
Co TK 111, 112, 331,. . . 
 
6.2. Cuoi ky, ke toan tinh va xac dinh thue GTGT dau vao duoc khau tru, khong duoc khau tru tren co so phan bo theo ty le doanh thu. So thue GTGT dau vao duoc tinh khau tru theo ty le (%) giua doanh thu ban hang, cung cap dich vu chiu thue GTGT so voi tong doanh thu ban hang, cung cap dich vu phat sinh trong ky. Doi voi so thue GTGT dau vao khong duoc khau tru trong ky se phan anh nhu sau: 
+ So thue GTGT dau vao khong duoc khau tru trong ky, tinh vao gia von hang ban trong ky, ghi: 
No TK 632 - Gia von hang ban 
Co TK 133 - Thue GTGT duoc khau tru (1331). 
+ Truong hop so thue GTGT dau vao khong duoc khau tru co gia tri lon duoc tinh vao gia von hang ban ra cua cac ky ke toan sau, ket chuyen so thue GTGT dau vao khong duoc khau tru trong ky tinh vao gia von hang ban cua ky ke toan sau, ghi: 
No TK 142 - Chi phi tra truoc ngan han; hoac 
No TK 242 - Chi phi tra truoc dai han 
Co TK 133 - Thue GTGT duoc khau tru (1331). 
Dinh ky, khi tinh so thue GTGT dau vao khong duoc khau tru vao gia von hang ban cua ky ke toan sau, ghi: 
No TK 632 - Gia von hang ban 
Co TK 142, 242,. . . 
 
7. Khi mua TSCD co Hoa don GTGT dung chung vao hoat dong san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu thuoc doi tuong chiu thue GTGT va khong chiu thue GTGT, ke toan phan anh gia tri TSCD theo gia mua chua co thue GTGT, thue GTGT dau vao duoc phan anh vao ben No TK 133 de cuoi ky ke toan tinh va xac dinh so thue GTGT dau vao duoc khau tru tren co so ty le doanh thu ban hang, cung cap dich vu chiu thue GTGT so voi tong doanh thu ban hang, cung cap dich vu phat sinh trong ky. 
- So thue GTGT dau vao duoc khau tru trong ky, ghi: 
No TK 333 - Thue va cac khoan phai nop Nha nuoc (33311) 
Co TK 133 - Thue GTGT duoc khau tru (1332). 
- So thue GTGT dau vao khong duoc khau tru duoc hach toan vao cac tai khoan tap hop chi phi co lien quan den viec su dung TSCD: 
+ Truong hop so thue GTGT dau vao khong duoc khau tru lon phai phan bo dan, ghi: 
No TK 142 - Chi phi tra truoc ngan han; hoac 
No TK 242 - Chi phi tra truoc dai han 
Co TK 133 - Thue GTGT duoc khau tru (1332). 
+ Dinh ky, khi phan bo so thue GTGT dau vao khong duoc khau tru tinh vao chi phi, ghi: 
No cac TK 623, 627, 641, 642,. . . 
Co TK 142 - Chi phi tra truoc ngan han; hoac 
Co TK 242 - Chi phi tra truoc dai han (Neu phan bo dai han). 
+ Truong hop so thue GTGT dau vao khong duoc khau tru, ghi: 
No cac TK 623, 627, 641, 642,. . . 
Co TK 133 - Thue GTGT duoc khau tru (1332). 
 
8. Vat tu, hang hoa, TSCD mua vao bi ton that do thien tai, hoa hoan, bi mat, xac dinh do trach nhiem cua cac to chuc, ca nhan phai boi thuong thi thue GTGT dau vao cua so hang hoa nay khong duoc tinh vao so thue GTGT dau vao duoc khau tru khi ke khai thue GTGT phai nop: 
- Truong hop thue GTGT cua vat tu, hang hoa, TSCD mua vao bi ton that chua xac dinh duoc nguyen nhan cho xu ly, ghi: 
No TK 138 - Phai thu khac (1381) 
Co TK 133 - Thue GTGT duoc khau tru (1331, 1332). 
- Truong hop thue GTGT cua vat tu, hang hoa, TSCD mua vao bi ton that khi co quyet dinh xu ly cua cap co tham quyen ve so thu boi thuong cua cac to chuc, ca nhan, ghi: 
No cac TK 111, 334,. . . (So thu boi thuong) 
No TK 632 - Gia von hang ban (Neu duoc tinh vao chi phi) 
Co TK 138 - Phai thu khac (1381) 
Co TK 133 - Thue GTGT duoc khau tru (Neu xac dinh duoc nguyen nhan va co quyet dinh xu ly ngay). 
 
9. Doi voi hang hoa, dich vu mua vao de xuat khau duoc khau tru, hoac thue GTGT dau vao khi dam bao co du dieu kien, thu tuc va ho so de khau tru hoan thue GTGT dau vao theo quy dinh hien hanh: 
- Thue GTGT dau vao phat sinh khi mua vat tu, hang hoa, dich vu, TSCD lien quan den hoat dong xuat khau hang hoa, dich vu duoc khau tru, hoan thue theo che do quy dinh duoc ke toan nhu truong hop mua vat tu, hang hoa, dich vu, TSCD trong nuoc (Xem huong dan o muc 1, 2, 3). hoc ke toan tong hop 
- Khi hoan thue GTGT dau vao cua hang hoa, dich vu xuat khau (neu co), ghi: 
No cac TK 111, 112,. . . 
Co TK 133 - Thue GTGT duoc khau tru (1331). 
 
10. Cuoi thang, ke toan xac dinh so thue GTGT dau vao duoc khau tru vao so thue GTGT dau ra khi xac dinh so thue GTGT phai nop trong ky, ghi: 
No TK 3331 - Thue GTGT phai nop (33311) 
Co TK 133 - Thue GTGT duoc khau tru. 
 
11. Doi voi doanh nghiep thuoc doi luong nop thue GTGT theo phuong phap khau tru thue ma thuong xuyen co so thue GTGT dau vao lon hon so thue GTGT dau ra duoc co quan co tham quyen cho phep hoan lai thue GTGT theo quy dinh cua luat thue. Khi nhan duoc tien NSNN thanh toan ve so tien thue GTGT dau vao duoc hoan lai, ghi: 
No cac TK 111, 112,. . . 
Co TK 133 - Thue GTGT duoc khau tru (1331, 1332) 
 
Ke toan Minh Viet chuc ban thanh cong!
Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn