Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệptruy Lượt Xem:10166

Cac truong hop duoc bao luu tro cap that nghiep ? 

Chao Luat su! Em dang lam o cong ty A duoc 2 nam, hien tai em muon nghi lam o day de ve cong ty gan nha lam viec. Vay em co can thong bao voi ben bao hiem that nghiep roi lam thu tuc bao luu hay khong ? Hay ben bao hiem se tu lam cho minh ? Mong luat su tu van giup em 
 
Cac truong hop duoc bao luu tro cap that nghiep ?
 
Tra loi: 
Chao ban! Cam on ban da tin tuong va gui cau hoi de nghi tu van luat den Bo phan luat su tu van phap luat cua Cong ty KẾ TOÁN MINH VIỆT. Noi dung cau hoi cua ban da duoc doi ngu luat su cua Chung toi nghien cuu va tu van cu the nhu sau : 
 
1. Can cu phap ly: 
- Luat viec lam 2013 
- Thong tu 28/2015/TT-BLDTBXH 
- Nghi dinh 28/2015/ND-CP 
 
2. Luat su tu van: 
Mot trong nhung dieu kien huong tro cap that nghiep theo quy dinh tai khoan 3 Dieu 49 cua Luat Viec lam do la phai dang ky that nghiep tai Trung tam dich vu viec lam trong thoi gian 03 thang ke tu thoi diem cham dut HDLD. Neu qua thoi han nay ma NLD khong di dang ky that nghiep thi duoc hieu la NLD khong co nhu cau huong tro cap that nghiep.
 
Can cu theo quy dinh tai khoan 2 Dieu 9 Thong tu 28/2015/TT-BLDTBXH thi cac truong hop nguoi lao dong co thoi gian dong bao hiem that nghiep duoc bao luu, bao gom cac truong hop sau day: 
 
Thu nhat, khi nguoi lao dong khong den nhan quyet dinh huong tro cap that nghiep trong vong 02 ngay lam viec ke tu ngay ghi trong phieu hen tra ket qua. Hoac trong vong 02 ngay lam viec ke tu ngay het han nhan quyet dinh huong tro cap that nghiep, nguoi lao dong khong den nhan hoac uy quyen cho nguoi khac nhan quyet dinh huong tro cap that nghiep trong truong hop: 
– Om dau, thai san co xac nhan cua co so y te co tham quyen; 
– Bi tai nan co xac nhan cua canh sat giao thong hoac co so y te co tham quyen; 
– Hoa hoan, lu lut, dong dat, song than, dich hoa, dich benh co xac nhan cua Chu tich Uy ban nhan dan xa, phuong, thi tran. 
 
Thu hai, khi nguoi lao dong khong den nhan tien tro cap that nghiep trong thoi han 03 thang ke tu ngay nguoi lao dong het thoi han huong tro cap that nghiep theo quyet dinh huong tro cap that nghiep nhung nguoi lao dong khong den nhan tien tro cap that nghiep va khong thong bao bang van ban voi to chuc bao hiem xa hoi noi dang huong tro cap that nghiep thi nguoi lao dong do duoc xac dinh la khong co nhu cau huong tro cap that nghiep. 
 
Thu ba, khi nguoi lao dong co thoi gian dong bao hiem that nghiep tren 36 thang thi nhung thang le chua giai quyet huong tro cap that nghiep duoc bao luu lam can cu de tinh thoi gian huong tro cap that nghiep cho lan huong tro cap that nghiep tiep theo khi du dieu kien huong tro cap that nghiep theo quy dinh 
 
Thu tu, doi voi cac truong hop nguoi lao dong dang huong tro cap that nghiep bi cham dut huong tro cap that nghiep : 
– Co viec lam 
– Thuc hien nghia vu quan su, nghia vu cong an 
– Di hoc tap co thoi han tu du 12 thang tro len 
– Chap hanh quyet dinh ap dung bien phap dua vao truong giao duong, co so giao duc bat buoc, co so cai nghien bat buoc 
– Bi toa an tuyen bo mat tich 
-Bi tam giam, chap hanh hinh phat tu 
 
Voi viec ban khong duoc huong tro cap that nghiep trong lan cham dut HDLD nay thi thoi gian tham gia bao hiem that nghiep cua ban khong bi mat ma duoc bao luu cho lan huong tiep theo.Ben canh do, theo Khoan 6 Dieu 18 Nghi dinh 28/2015/ND-CP 
 
Vi vay, nguoi dang ky huong tro cap that nghiep nhung khong toi nhan ket qua thi toan bo thoi gian dong bao hiem duoc bao luu lam can cu de tinh thoi gian huong tro cap that nghiep cho lan huong tiep theo khi nguoi lao dong du dieu kien huong tro cap that nghiep. Doi chieu voi truong hop cua ban, neu ban chua co nhu cau hoac qua thoi han nop ho so huong tro cap that nghiep thi ban khong can phai thuc hien thu tuc bao luu thoi gian dong bao hiem that nghiep. Viec bao luu nay se do co quan BHXH noi ban dong BHXH phoi hop voi trung tam dich vu viec lam giai quyet. Thoi gian tham gia bao hiem that nghiep cua ban se duoc bao luu. Khi ban chuyen sang cong ty moi thi se duoc dong noi tiep. 
 
Truong hop trong noi dung tu van co dieu gi gay nham lan, chua ro rang hoac thong tin neu trong noi dung tu van khien quy khach chua hieu het van de hoac/ va co su vuong ngai, thac mac, chung toi rat mong nhan duoc y kien phan hoi cua quy khach hang.
Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn