Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệptruy Lượt Xem:10098

Bang luong co so nam 2019 

Tai ky hop thu 6, Quoc hoi da chinh thuc thong qua Nghi quyet ve du toan ngan sach Nha nuoc nam 2019. Theo do, luong co so nam 2019 se duoc dieu chinh.
Chieu ngay 9/11/2018 vua qua, Quoc hoi da bieu quyet thong qua Nghi quyet ve du toan ngan sach Nha nuoc nam 2019 voi 86,19% dai bieu tan thanh. 
Mot trong nhung noi dung quan trong cua Nghi quyet nay la giao Chinh phu thuc hien dieu chinh muc luong co so tu 1,39 trieu dong/thang hien nay (theo Nghi dinh 72/2018/ND-CP) len 1,49 trieu dong/thang, ke tu thoi diem 01/07/2019. 
 
Bang luong co so nam 2019
 
Theo do, bang luong co so nam 2019 se duoc cap nhat nhu sau: 
 
Tu 01/01/2019 - 30/06/2019 1.390.000 dong/thang 
 
Tu 01/07/2019 - 31/12/2019 1.490.000 dong/thang 
 
Nhu vay, cung giong nhu cac nam truoc day, nam 2019 se co mot dot dieu chinh luong co so vao ngay 01/07/2019. Trong dot nay, muc luong co so duoc dieu chinh tang kha cao so voi nhung dot truoc: 100.000 dong/thang. 
 
Khi luong co so tang, luong cua can bo, cong chuc, vien chuc trong cac co quan Nha nuoc cung se duoc dieu chinh tang len tuong ung, tuy theo he so luong. Ngoai ra, muc luong huu, tro cap xa hoi; muc dong, muc huong BHYT cua mot so doi tuong cung se thay doi; tien thai san nam 2019 cung duoc tang len dang ke
 
 
Chúc bạn thành công !
Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn