Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệptruy Lượt Xem:10087

7 truong hop khong duoc uy quyen quyet toan thue TNCN 

Theo huong dan moi nhat cua Cuc Thue TP.Ha Noi, nguoi lao dong khong duoc uy quyen quyet toan thue thu nhap ca nhan trong 7 truong hop, gom: chua dang ky ma so thue ca nhan; Co thu nhap tu tien luong, tien cong ky hop dong lao dong tu 03 thang tro len tai nhieu doanh nghiep… 
 
Theo khoan 3 Dieu 21 Thong tu so 92/2015/TT-BTC, ca nhan cu tru co thu nhap tu tien luong, tien cong co trach nhiem khai quyet toan thue neu co so thue phai nop them hoac co so thue nop thua de nghi hoan hoac bu tru vao ky khai thue tiep theo. 
 
Nguoi lao dong co the quyet toan thue truc tiep voi co quan thue hoac uy quyen quyet toan thue cho doanh nghiep. 
 
7 truong hop khong duoc uy quyen quyet toan thue TNCN
 
Lien quan den viec quyet toan thue thu nhap ca nhan (TNCN) nam 2017, moi day Cuc Thue TP. Ha Noi da ban hanh Cong van so 5749/CT-TNCN huong dan quyet toan thue TNCN, trong do neu ro cac doi tuong phai quyet toan thue thu nhap ca nhan, cac truong hop khong phai thuc hien quyet toan thue, cung nhu cac truong hop nguoi lao dong duoc va khong duoc uy quyen quyet toan thue. 
Cu the, theo huong dan tai Cong van nay, nguoi lao dong khong duoc uy quyen quyet toan thue TNCN cho doanh nghiep trong 7 truong hop sau: 
 
- Nguoi lao dong dam bao dieu kien duoc uy quyen nhung da duoc doanh nghiep cap chung tu khau tru thue TNCN thi khong uy quyen quyet toan thue cho doanh nghiep, tru truong hop doanh nghiep da thu hoi va huy chung tu khau tru thue da cap cho nguoi lao dong. 
 
- Nguoi lao dong co thu nhap tu tien luong, tien cong ky hop dong lao dong tu 03 thang tro len tai mot doanh nghiep nhung vao thoi diem uy quyen quyet toan thue khong con lam viec tai doanh nghiep do. 
 
- Nguoi lao dong co thu nhap tu tien luong, tien cong ky hop dong lao dong tu 03 thang tro len tai mot doanh nghiep, dong thoi co thu nhap vang lai chua khau tru thue hoac khau tru thue chua du (bao gom truong hop chua den muc khau tru va da den muc khau tru nhung khong khau tru). 
 
- Nguoi lao dong co thu nhap tu tien luong, tien cong ky hop dong lao dong tu 03 thang tro len tai nhieu doanh nghiep. 
 
- Nguoi lao dong chi co thu nhap vang lai da khau tru thue theo ty le 10% (ke ca truong hop co thu nhap vang lai duy nhat tai mot noi). 
- Nguoi lao dong chua dang ky ma so thue. 
 
- Nguoi lao dong co thu nhap tu tien luong, tien cong dong thoi thuoc dien xet giam thue do thien tai, hoa hoan, tai nan, benh hiem ngheo thi khong uy quyen quyet toan thue ma nguoi lao dong tu khai quyet toan thue kem theo ho so xet giam thue theo huong dan tai khoan 1 Dieu 46 Thong tu 156/2013/TT-BTC ngay 06/11/2013.
 
 
Chúc bạn thành công !
 
Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn